Ekonomisk månadsrapportering handlar främst om att följa den ekonomiska utvecklingen i ett företag. Man kan följa den ekonomiska utvecklingen på flera olika sätt, men det vanligaste är att använda sig av en periodaktuell resultat- och balansräkning, som komplement kan man även använda sig av t ex nyckeltal. En bra ekonomisk månadsrapportering innebär att man enklare kan förutspå t ex trendskiften.

Resultat- och balansrapporten hämtas direkt från den löpande redovisningen. Resultatrapporten visar upp företagets vinst eller förlust för den aktuella perioden, i resultatrapporten kan man även se omsättning, bruttovinst, personalkostnad med mera. Resultatrapporten är ofta på kontonivå och i sidled uppställd enligt principen; perioden, jmf med perioden föreg. år, ackumulerat, jmf med ackumulerat föreg. år.

Balansrapporten uppvisar på perioddatumet, en ögonblicksbild av företagets ekonomiska ställning. På balansrapportens tillgångssida finns t ex inventarier, kundfordringar och bankmedel. På skuldsidan finns t ex banklån, leverantörsskulder och personalskulder. På skuldsidan finns även företagets egna kapital som kan betraktas som en skuld till ägarna. Balansrapporten är ofta på kontonivå och i sidled uppställd enligt principen; periodens ingående balans, periodens förändring, periodens utgående balans.

Väsentliga nyckeltal varierar stort från företag till företag, det beror till exempel på branschtillhörighet, företagsstorlek, ägarförhållanden och bolagsform. Några flitigt använda nyckeltal är bruttovinst i %, personalkostnad i %, soliditet och kassalikviditet. Nyckeltal kan jämföras både historiskt och med andra företag.