Munken Luca Pacioli från Italien anses år 1494 grundat den dubbla bokföringen, vilket idag är en internationell standard för bokföring av näringsverksamheter.

Det som styr ett företags redovisning är till största delen redovisningslagar, redovisningsrekommendationer, inkomstskattelagen och mervärdesskattelagen.

I bokföringslagen framgår att alla företag är bokföringsskyldiga. Bokföringsskyldigheten gäller således för:

 • Aktiebolag
 • Handelsbolag
 • Stiftelser
 • Ekonomiska föreningar
 • Fysisk person som bedriver näringsverksamhet (enskild firma)

Den som är bokföringsskyldig ska registrera alla affärshändelser så att de kan presenteras i kronologisk (grundbok) och systematisk ordning (huvudbok). Till varje affärshändelse ska det finnas ett verifikat som styrker händelsen, ett skriftligt dokument som till exempel ett kvitto eller en faktura. På verifikationen ska det finnas uppgifter om:

 • När verifikationen upprättats
 • När affärshändelsen inträffat
 • Vad affärshändelsen avser
 • Vilket belopp som gäller
 • Köpare och säljare
 • Vilka dokument som ligger till grund för affärshändelsen och var originalhandlingen förvaras (om den inte finns bland verifikationerna)

Alla verifikationer ska ha ett verifikationsnummer eller något annat identifikationstecken för att man ska kunna sammankoppla verifikationen med den bokförda affärshändelsen.

Kontanta transaktioner ska bokföras senast påföljande dag medans övriga affärshändelser ska bokföras så snart det kan ske, dock senast påföljande månad.

Den som är bokföringsskyldig ska antingen avsluta räkenskapsåret med en årsredovisning, ett årsbokslut eller med ett förenklat årsbokslut.

Räkenskapsinformation måste arkiveras på ett varaktigt och lättåtkomligt sätt till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.