Betalningsbevakning av fordringar bör ske fortlöpande. När gäldenären (kunden) inte betalat en förfallen skuld försöker borgenären (leverantören) vanligen driva in pengarna med hjälp av betalningspåminnelser (kravbrev).

Betalningspåminnelser

När en fordran inte betalas inom den avtalade kredittiden kan man skicka en betalningspåminnelse till gäldenären, exempelvis inom 30 dagar efter förfallodagen. Om fakturan trots betalningspåminnelse ej betalas inom ytterligare exempelvis 30 dagar kan man skicka en till påminnelse med information om att ärendet snart går vidare till inkasso.

Meningen med en betalningspåminnelse är att uppmärksamma gäldenären på att det existerar en skuld och att han kan drabbas av ytterligare kostnader samt obehaget att bli utsatt för ett inkassoförfarande om han inte betalar.

Inkassokrav

Det är ingen formell skillnad på ett inkassokrav som kommer direkt från borgenären och det som ett inkassoföretag skickar. Men ett inkassokrav från ett inkassoföretag brukar uppfattas som mer allvarligt.

Ett inkassokrav ska enligt inkassolagen innehålla uppgifter om:

  • Borgenärens namn (fordringsägare)
  • Grunden till fordran (exempelvis levererade varor)
  • Kapitalbelopp (skuldbelopp)
  • Ränteanspråk (dröjsmålsränta)
  • Kostnader. Utöver avtalad påminnelse avgift (50 kronor) har man rätt att ta ut en inkassokostnad på 160 kronor (2010)
  • Tidsfrist för betalning eller invändning

Kronofogdemyndigheten

Om en fordran fortfarande inte har blivit betald trots inkassokrav kan gäldenär lämna över ärendet till kronofogdemyndigheten enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Det vanligaste underlaget för betalningsföreläggande är en faktura som visar fodringen.

För att man ska kunna ansöka om betalningsföreläggande måste:

  • Skulden vara förfallen till betalning
  • Den som kräver skulden ska kunna påverka skulden genom förhandling (dvs. den ska vara förlikningsbar)
  • Skulden ska avse pengar (penningfordran)

Kronofogdemyndigheten skickar ut ett betalningsföreläggande till gäldenären så denne får yttra sig.  När gäldenären fått delgivningen så har han en viss tid på sig att svara. Om svarande inte motsätter sig kravet fastställer kronofogdemyndigheten kravet i ett utslag.

Förnekar gäldenären skulden, vilket måste ske skriftligen, då får borgenären en förfrågan från kronofogdemyndigheten om han vill att målet ska överlämnas till tingsrätten. Vill han inte det, avskrivs ärendet. Begär han det fortsätter ärendet som ett vanligt tvistemål i tingsrätten.

När kronofogdemyndigheten meddelat sitt beslut av borgenärens ansökan om betalningsföreläggande, får borgenären ett utslag. Om den sökande har begärt verkställighet går kronofogdemyndigheten vidare med att driva in fordran. Om sökande inte begärt värkställighet avslutas målet hos kronofogdemyndigheten.