Avstämning innebär att man kontrollerar den upprättade bokföringen. Man säkerställer att de affärshändelser som bokförts under perioden är korrekta. Avstämningar görs för både tillgångs- och skuldkonton, man kan även göra avstämningar av vissa intäkts- och kostnadskonton.

Saldot på det bokföringskonto som ska stämmas av kontrolleras mot andra underlag, exempelvis mot bankens kontoutdrag, räkning av kontantkassan, reskontror och försäljningssammandrag.

Nedan följer exempel på vilka konton i huvudboken som löpande kan stämmas av:

  • Saldot på plusgirot, checkräkningskonto och övriga bankkonton stäms av mot bankkontoutdrag och saldobesked
  • Skattekontot stäms av mot kontoutdraget från skatteverket
  • Kundfordringar och leverantörsskulder stäms av mot kundreskontran och leverantörsreskontran
  • Kassakontot stäms av genom räkning av mynt och sedlar
  • Saldot för banklån stäms av mot lånebesked
  • Utgående och ingående moms stäms av med försäljnings- och inköpssummor
  • Momsredovisningskontot stäms av mot inlämnade skattedeklarationer
  • Skatteavdrag avseende källskatt stäms av mot inlämnade skattedeklarationer
  • Löner och andra ersättningar stäms av mot lönebesked
  • Intäkter stäms av mot försäljningsrapporter

Om det vid en avstämmning upptäcks att bokföringen misstämmer måste felet/felen identifieras och korrigeras på lämpligt sätt.