Avstämningar

Avstämning innebär att man kontrollerar den upprättade bokföringen. Man säkerställer att de affärshändelser som bokförts under perioden är korrekta. Avstämningar görs för både tillgångs- och skuldkonton, man kan även göra avstämningar av vissa intäkts- och kostnadskonton.

Saldot på det bokföringskonto som ska stämmas av kontrolleras mot andra underlag, exempelvis mot bankens kontoutdrag, räkning av kontantkassan, reskontror och försäljningssammandrag.

Nedan följer exempel på vilka konton i huvudboken som löpande kan stämmas av:

  • Saldot på plusgirot, checkräkningskonto och övriga bankkonton stäms av mot bankkontoutdrag och saldobesked
  • Skattekontot stäms av mot kontoutdraget från skatteverket
  • Kundfordringar och leverantörsskulder stäms av mot kundreskontran och leverantörsreskontran
  • Kassakontot stäms av genom räkning av mynt och sedlar
  • Saldot för banklån stäms av mot lånebesked
  • Utgående och ingående moms stäms av med försäljnings- och inköpssummor
  • Momsredovisningskontot stäms av mot inlämnade skattedeklarationer
  • Skatteavdrag avseende källskatt stäms av mot inlämnade skattedeklarationer
  • Löner och andra ersättningar stäms av mot lönebesked
  • Intäkter stäms av mot försäljningsrapporter

Om det vid en avstämmning upptäcks att bokföringen misstämmer måste felet/felen identifieras och korrigeras på lämpligt sätt.

Kompetens

Hos Ekonomipartner finns två auktoriserade redovisningskonsulter som är certifierade av Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.

Kvalitet

Ekonomipartner följer Svensk standard för redovisningsuppdrag, Rex. Standarden utgörs av rutiner och riktlinjer och syftar till att en redovisningsbyrås tjänster ska hålla hög kvalitet och vara till nytta för företag och näringsliv.

Bokslutsrapport

Ekonomipartner är certifierad att utfärda en bokslutsrapport för företagets redovisning. En bokslutsrapport utgör ett kvalitetskvitto och visar läsaren av finansiella rapporter att företaget följt lagar och regler.

Besök oss

Sandbackavägen 3, Umeå
Öppettider:
Måndag-Fredag: 8-17
Lunchstängt: 12-13