Avdelningsredovisning innebär att bokföringen upprättas flerdimensionellt, företagets intäkter och kostnader kan vid flerdimensionell redovisning konteras både på ett konto och på en avdelning.

Det finns flera olika tillfällen då avdelningsredovisning kan vara aktuellt och merkostnaden för upprättandet vara försvarbar, det kan vara om företaget t ex har:

  • Verksamhet på olika geografiska platser
  • Skilda verksamhetsgrenar
  • Flera produktlinjer

Avdelningsredovisning är enbart en resultatorienterad uppföljningsmetod, man kan välja på vilken resultatnivå som avdelningsredovisningen stannar på.

Den enklaste varianten av avdelningsredovisning är att enbart fördela företagets intäkter på avdelningsnivå, det räcker då att man använder sig av ett intäktskonto i bokföringen eftersom man kan ta ut avdelningsrapporter som fördelar omsättningen ytterligare. Ett steg längre är att fördela företagets direkta kostnader som t ex varukostnaderna, då går det att följa företagets bruttovinst på avdelningsnivå. Ytterligare steg i avdelningsredovisning är att fördela personalkostnader, övriga externa kostnader, avskrivningar och finansiella poster.

För att följa exempelvis resultatet efter avskrivningar på avdelningsnivå, kan det krävas att vissa kostnader fördelas med en fördelningsmall. Det kan vara kostnader för företagsledning, administration och reklam som inte direkt går att härleda till en avdelning.

Avdelningsredovisning kan vara användbar till att följa och förstå den ekonomiska utvecklingen i ett komplext företag. Avdelningsredovisning kan även användas för uppföljning gentemot avdelningsansvariga.