Aktiebolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag med minst en juridisk person som delägare ska alltid avsluta räkenskapsåret med en årsredovisning (det finns även fler fall då räkenskapsåret ska avslutas med en årsredovisning).

Att upprätta en årsredovisning handlar om att sammanställa årets affärshändelser till en resultat- och balansräkning.

Först måste arbetet förberedas genom att ta fram korrekta underlag som till exempel att räkna igenom varulagret. Sedan ska alla tillgångar, skulder och avsättningar förtecknas och värderas vilket sedan utgör bilagor till årsredovisningen.

Resultat- och balansräkningen är i standardiserad form med fasta rubriker istället för bokföringskonton, balansräkningen ska kompletteras med information om ställda säkerheter och ansvarsförbindelser. En årsredovisning ska innehålla tilläggsupplysningar i form av noter som förklarar hur till exempel tillgångar och skulder värderats. En årsredovisning ska innehålla en förvaltningsberättelse som i ord beskriver verksamhetsåret, förvaltningsberättelsen ska även innehålla en ekonomisk flerårsöversikt och förslag om vinstdisposition.

Årsredovisningen ska undertecknas av styrelsen och i förekommande fall även den verkställande direktören i aktiebolag och ekonomiska föreningar. I handelsbolag ska årsredovisningen undertecknas av delägarna.

Årsredovisningen ska i vissa fall offentliggöras.